Общи условия

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Твоят почерк” ООД, наричано по-долу с търговското наименование „TimeArt”, от една страна, и Потребителите на услугите, предоставяни от TimeArt („Твоят почерк” ООД) и потребителите на интернет страницaта, намираща се на домейнa www.timeartpernik.com (наричани по-долу Потребители), от друга.

Моля, прочетете изцяло публикуваните настоящи Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от TimeArt, включително и чрез уебсайта www.timeartpernik.com (наричани за краткост Услугите). С визуализирането на www.timeartpernik.com всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите Общи условия следните термини имат следното значение:

  • Персонален/личен акаунт представлява профилът на клиент в Уеб сайта www.timeartpernik.com;
  • Информационна система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма, осигурява автоматична обработка на данни.
  • Уеб сайт е обособено място в световната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL), намиращ се на следния адрес в Интернет – www.timeartpernik.com, на който е разположен Уеб сайта на TimeArt. В него се съдържат файлове и информация за предоставяните от TimeArt услуги.
  • Потребителско име е посоченото от клиента име или лична електронна поща, посредством която последният се индивидуализира при регистрацията си на Уеб сайта www.timeartpernik.com.
  • Парола за достъп е персонален код, състоящ се от цифри, букви или знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира клиента и дава право на достъп до неговия персонален акаунт в Уеб сайта www.timeartpernik.com.
  • Клиент/Потребител е всяко физическо/юридическо лице, което се ползва от услуги, предоставяни от TimeArt, както и всяко физическо лице, въвело електронния адрес или достигнало до Уеб сайта www.timeartpernik.com, включително и чрез пренасочване от друг интернет сайт.
  • Клиентски/Потребителски профил е обособена част от Уеб сайта на TimeArt, съдържаща информация за Потребителя, съхранявана при www.timeartpernik.com, ползвана и обработвана съгласно Закона за защита на личните данни, като достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола за достъп.
1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Уеб сайтът www.timeartpernik.com е собственост на „Твоят почерк” ООД, ЕИК 205624895, със седалище и адрес на управление в гр. Перник,  ул. „Бачо Киро” № 25А.

1.2. Настоящите Общи условия установяват условията и реда за ползване от Потребители на Уеб сайта www.timeartpernik.com, независимо дали са се регистрирали в електронната система или ползват Уеб сайта, без да извършват регистрация.

1.3. Информация, данни или изображения, публикувани на Уеб сайта, не са и не могат да бъдат определени, възприемани и/или интерпретирани като оферта, публично предложение, покана или някакъв друг вид търговски метод.

1.4. TimeArt организира събития с рисуване с акрилни бои с цел забавление за деца и възрастни. Потребителят получава всички необходими материали за завършване на конкретна картина по негов избор и в рамките на 3 часа получава насоки и помощ от водещия на събитието. Накрая може да вземе своята картина вкъщи.

1.5. Възможно е TimeArt да идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на www.timeartpernik.com и на IP адреса на Потребителя.

1.6. TimeArt има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Личните данни включват и всяка друга информация, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от TimeArt.

1.7. Личните данни, които Потребителят предоставя, както и личните данни, които TimeArt изготвя и генерира в процеса на предоставяне на услугите, се обработват и съхраняват от TimeArt в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на личните данни), Закона за защита на личните данни, Политиката за поверителност и бисквитки на TimeArt и останалото действащо законодателство.

1.8. TimeArt полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна при или по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или виновни действия на трети лица.

1.9. В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, TimeArt обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

 

2. РЕГИСТРАЦИЯ И ПОРЪЧКИ

2.1. За извършване на поръчка за услугите на TimeArt, Потребителят трябва да изрази съгласие с настоящите Общи условия и с Политиката за поверителност и бисквитки на TimeArt.

2.2. След съгласие на Общите условия и Политиката за поверителност и бисквитки на TimeArt, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на TimeArt, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. TimeArt може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на TimeArt по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

2.3. Потребителите използват интерфейса на Уеб сайта на TimeArt, за да сключват договор за поръчка по отношение на предлаганите от TimeArt услуги.

2.4. Договорът за покупко-продажба на услугата се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителя чрез Уеб сайта на TimeArt.

2.5. Необходимо е Потребителят да предостави данни за заявка, както и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди заявката чрез интерфейса на Уеб сайта.

2.6. Потребителят следва да направи плащането на заявената услуга в срок до 48 часа от момента на поръчката, като в случай на неплащане в този срок резервацията се счита за анулирана. Потребителят следва да използва две имена и желаната дата като основание за плащане. Поръчката няма да бъде обработена преди получаване на плащането от TimeArt.

2.7. При избор на услуга Потребителят получава потвърждение, че услугата му е заявена. TimeArt може да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за услугата.

2.8. TimeArt не носи отговорност за неизпълнение на услугата в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

2.9. Изпълнението на услугата се осъществява в сроковете, описани под събитието. При извънредни обстоятелства TimeArt си запазва правото да променя срока за изпълнение, като своевременно информира за това Потребителя.

2.10. При невъзможност да се установи контакт с Потребителя, договорът за услуга автоматично се разваля, като TimeArt се освобождава от задължението си за изпълнение на заявката.

2.11. В случай че Потребителят не присъства на събитието, независимо от причините за това и при липса на предварително уведомяване от страна на Потребителя за неприсъстието, услугата ще се счита за предоставена и Потребителят няма право на претенции към TimeArt относно пропуснатото от него събитие, включително и за връщане на платената цена на поръчката.

 

3. ПОДАРЪЧНИ ВАУЧЕРИ

3.1. TimeArt предоставя възможност на Потребителите за покупка на подаръчен ваучер под формата на Гифт Карта, който е валиден за срок до 3 (три) месеца от закупуването му.

3.2. Потребителите могат да поискат удължаване на срока на ваучера за допълнителен срок от 1 (един) месец, като предварително уведомят TimeArt чрез посочения в Уеб сайта телефон.

3.3. В случай че Потребителят е запазил дата и час и не се е явил на заявеното събитие, то сумата по ваучера за съответното събитие се счита за използвана и Потребителят няма право на претенции относно неговата употреба към TimeArt, включително и за връщане на платената цена на поръчката.

 

4. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПЛАТЕНА ПОРЪЧКА

4.1. Потребителят има право да се откаже от поръчката без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка най-късно в срок до 48 (четиридесет и осем) часа преди съответното събитие. При отказ до 48 часа преди датата на събитието, потребителят има право да получи заплатената сума обратно или да си запази час за следващо събитие. В противен случай, сумата не се възстановява.

4.2. За да упражни правото си на отказ, Потребителят трябва да уведоми TimeArt на посочения в Уеб сайта телефон за решението си да се откаже от поръчката, като индивидуализира услугите, от които се отказва, чрез предоставяне на всички данни за събитието, включително, но не само стойност на услугата, данни на лицето, направило заявката и данни за датата на събитието. Други начини за уведомяване относно правото на отказ не са приети, освен в случаите, когато това е изрично поискано от Потребителя и е получено съгласие от страна на TimeArt.

4.3. Dali Vino възстановява на Потребителя заплатената от него цена при отказ от услугата, при условията по-горе, по посочена от Потребителя банкова сметка при изразено желание за това от Потребителя в срок от 14 дни от отказа от заявка. В случай че цената е заплатена посредством кредитна или дебитна карта за разплащане, сумата, подлежаща на връщане, се превежда по банковата сметка на картата, с която е направено плащането.

4.4. При невъзможност за ползване на услуга по потвърдена Резервация за участие в събитие, Потребителят има право да преотстъпи правото на участие в арт събитието на трети лица, за което е необходимо да изпрати писмено уведомление до TimeArt на посочения имейл за обратна връзка в Уеб сайта или да уведоми TimeArt на посочения в Уеб сайта телефон.

 

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА TIMEART

5.1. TimeArt полага необходимите усилия за поддържане на точното и актуално съдържание на Уеб сайта.

5.2. TimeArt обработва личните данни на Потребителите си законосъобразно и добросъвестно.

5.3. TimeArt има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до Уеб сайта си или предоставянето на услугите на определени Потребители в случаите, когато Потребител разпространява посредством Интернет или по друг начин (чрез Кратки текстови съобщения, телефонни обаждания или вербално др.) съобщения с рекламни, търговски, нецензурни, обидни, вулгарни, дискриминационни, клеветнически и/или заплашителни текстове и/или изображения, включително и на религиозна, верска или политическа основа, както и такива с порнографско съдържание и/или когато Потребителят с действията си накърнява доброто име и репутацията на TimeArt или други Потребители, както и когато нарушава законите на Република България, международните актове или застрашава и/или значително затруднява Предоставянето на услугите на TimeArt.

5.4. При поискване от компетентните органи на Република България, TimeArt има право да предоставя на същите цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя.

5.5. TimeArt се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

5.6. TimeArt си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги след отправяне предизвестие на Потребителя. TimeArt има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

5.7. TimeArt си запазва правото да променя едностранно цените на предлаганите услуги.

5.8. TimeArt има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно предоставянето на услугите, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

 

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

6.1. Потребител на Уеб сайта www.timeartpernik.com не може да възпроизвежда, променя, заличава, разпространява и разгласява информацията и данни, публикувани на Уеб сайтa.

6.2. Потребителят се задължава да не извършва каквито и да е злоумишлени деяния. Злоумишлени деяния са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане или предизвикване на „троянски коне“ (системи за неоторизиран отдалечен контрол) или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

6.3. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните от TimeArt услуги.

6.4. Потребителят се задължава да ползва услугите добросъвестно, без да пречи и без да нарушава реда по провеждане на събитията на TimeArt.

 

7. АВТОРСКИ ПРАВА

7.1. Цялото съдържание на Уеб сайта е предмет на авторското право на TimeArt („Твоят почерк” ООД). Потребителят на този Уеб сайт може да зарежда или да отпечатва отделни страници при условие, че не нарушава изискванията на Закона за авторското право и сродните му права. Потребителят на Уеб сайта не може да възпроизвежда, копира, предава, модифицира или използва с каквато и да е публична или търговска цел Уеб сайта или отделни негови страници без предварително писмено разрешение на TimeArt.

7.2. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Уеб сайта на „TimeArt” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, принадлежат на TimeArt или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на TimeArt, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

7.3. Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се използва, копира или възпроизвежда информация, представляваща обект на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или другите носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.

7.4. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до предлагани от TimeArt услуги: да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно TimeArt за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на Уеб сайта на TimeArt и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

7.5. Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Уеб сайта на TimeArt, освен в случаите, когато е изрично уговорено.

 

8. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

8.1. Потребителят носи отговорност за всички вреди, които е причинил на TimeArt в резултат на предоставена от него непълна, неточна, невярна или фалшива информация и данни.

8.2. Потребителят носи отговорност за всякакви вреди, причинени на TimeArt („Твоят почерк” ООД) в резултат на виновни деяния на Потребителя.

8.3. TimeArt („Твоят почерк” ООД) и неговите управляващи органи, служители или представители не носят отговорност за каквито и да е загуби или вреди, понесени от Потребител или други лица /включително всякакви преки и непреки загуби или вреди, пропуснати ползи, нарушена репутация, загуба на данни и поръчки/, в някаква връзка с използването или невъзможността от използване на Уеб сайта, включително загуби или вреди поради вируси, които могат да засегнат компютърното оборудване, софтуера, данните или друго имущество на Потребителя поради използване или разглеждане на Уеб сайта, или изтеглянето от страна на Потребителя на материали от Уеб сайта или други Уеб сайтове, свързани по някакъв начин с Уеб сайта.

8.4.  TimeArt не носи отговорност при неизпълнение на настоящите Общи условия или други Общи условия, публикувани на Уеб сайта www.timeartpernik.com, когато това е резултат от форсмажорни събития и обстоятелства, каквито по своята същност представляват: природни бедствия; обществени враждебни действия; заповеди или ограничения от всякакъв характер на държавни и общински органи и администрация; случаи на война, експлозии, терористични актове, въстания, граждански бунтове, безредици, мълнии, земетресения, наводнения, арести, мерки за неотклонение или налагане на ограничения от правителството, парламента или други държавни органи.

8.5. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 

9. УВЕДОМЛЕНИЯ

9.1. Всички уведомления и изявления, в т.ч. търговски съобщения, до Потребителя се адресират до електронната му поща /e-mail/, посочена от него при правене на поръчка на Уеб сайта www.timeartpernik.com.

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

10.1. Със зареждане в Уеб сайта www.timeartpernik.com Потребителят потвърждава, че му е известно, че предоставянето на неговите лични данни в хода на ползване нa www.timeartpernik.com е доброволно, както и че е запознат с правата си по ЗЗЛД, и дава безусловното си съгласие при необходимост неговите лични данни да бъдат събирани, обработвани и предавани на трети лица за целите на сключването и управлението единствено на Договорите, които Дружеството сключва по занятие, както и за маркетингови цели, при спазване изискванията на действащото законодателство.

10.2. TimeArt може да промени, измени, допълни или прекрати всеки аспект на предоставените услуги или характиеристика на Уеб сайта си по всяко време, включително но неограничаващо се до съдържание, часове на разположение, както и оборудване (софтуер и/или хардуер) необходимо за достъп или употреба.

10.3. Потребителят заявява, че тези Общи условия са предоставени на неговото внимание при зареждане на www.timeartpernik.com, запознат е със съдържанието на тези Общи условия и ги приема като всяко активно или пасивно поведение от негова страна, след като сайтът www.timeartpernik.com е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите Общи условия за ползване на интернет сайта на „Твоят почерк” ООД www.timeartpernik.com и предоставяните чрез него услуги.

10.4. При приемане на настоящите Общи условия се счита, че Потребителят е дал предварително своето изрично и неотменимо съгласие да получава квалифицираните от Закона за електронната търговия „непоискани търговски съобщения”, отправяни от „Твоят почерк” ООД до електронната поща на Потребителя, чрез СМС или по др. подобни начини.

10.5. Възникналите спорове между страните произтичащи от или във връзка с ползването на Уеб страницата www.timeartpernik.com с изключение на тези, по които двете страни постигнат съгласие, ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния български съд с местна подсъдност в гр. Перник.

10.6. Недействителността на уговорка от настоящите Общи условия, която бъде обявена за противоречаща на закона, няма да направи недействителна никоя друга уговорка от настоящите Общи условия.

10.7. Настоящите Общи условия се подчиняват на нормите на действащото българско законодателство.

10.8. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и/или допълвани по реда, по който са приети, като изменените и/или допълнени Общи условия се публикуват на Уеб сайта на „Твоят почерк” ООД – www.timeartpernik.com.

10.9. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са приети със заповед от управителя на „Твоят почерк” ООД 01.08.2022 г. и влизат в сила от същата дата.